ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – CONFERENCES

2001 – Συμμετοχή στο διεθνές συμπόσιο «Επιστήμη και τέχνη» στην Κορέα και στην Νέα Υόρκη το 2003 μ’επέμβαση στο σεμινάριο που διεύθηνε ο Ζαν Μαρουανί Διευθηντής ερευνών στο C.N.R.S. με τίτλο «Ανθρωπολογική άποψη της αρμονίας των σφαιρών Από τον Πυθαγόρα στον Κέπλερ».

2001 – Participation au Congrès International “Sciences et Art” en Corée (2001) et New York (2003) avec intervention dans le séminaire dirigé par Jean Maruani, Directeur de Recherches au C.N.R.S. sur : “Approche Anthropologique de l’Harmonie des Sphères : de Pythagore à Kepler”.

2007 – «Από τη Σφίγγα της Αιγύπτου στην Σφίγγα της Ελλάδος» : Διάλεξη στο Πατριαρχείο Λέρου
2007 – Du Sphinx d’Egypte à la Sphinge grecque : conférence au Patriarcat de Leros

2008 – «Ο Αγιος Ιωάννης της κλίμακος» : διάλεξις στο πατρειαρχείο Λέρου 2008 – Saint Jean Climaque : conférence au Patriarcat de Leros

2008 – ‘‘Η αρμονία των σφαιρών, μύθος ή πραγματικότης, απο τον Πυθαγόρα έως τον ΧΧΙο αιώνα’’ διάλεξη στην Ελληνική Κοινώτητα των Παρισίων.
2008 – “L’harmonie des sphères, mythe ou réalité, de Pythagore à la science du XXIe siècle” : conférence donnée dans le salon de la Communauté Grecque de Paris.

2009 – Mercredi 18 février conférence à Ideotheatron d’Athènes sur : “Pythagoras et l’harmonie des sphères”
2009 – Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου διάλεξη στο Ιδεοθέατρο σχετικά με τον Πυθαγόρα και την αρμονία των σφαιρών.

2009 – «Από το πνεύμα στην ύλη κι’από την ύλη στο πνεύμα» : διάλεξις στο πατρειαρχείο Λέρου
2009 – “De l’esprit à la matière et de la matière à l’esprit” : conférence au Patriarcat de Leros

2010 – Τρίτη 17 Αυγούστου στη Σάμο : «Ο Πυθαγόρας και η αρμονία των σφαιρών». 2010 – Mardi 17 Aout à Samos : “Pythagoras et l’harmonie des sphères”.